Prohlášení o vlastnostech hutních výrobků

Pro nákup a prodej ocelových výrobků pro stavebnictví platila směrnice 89/106/EHS (dosud je uvedena v normě EN 10025-1), kterou nahradilo nařízení Evropského Parlamentu (EP) a Rady EU č. 305/2011. Dosavadní potvrzení o shodě s atestem se nahrazuje Prohlášením o vlastnostech. Toto prohlášení vypracovali výrobci hutních výrobků k jednotlivým druhům a uvádějí je pro potřeby zákazníků na firemním webu. V případech požadavků na prohlášení můžete vaše zákazníky odvolávat na zmíněné weby v opačném případě si je musíte vyžádat od výrobce ( prodejce nebo distributora) pokud již k výrobku nebylo přiloženo prohlášení . Níže uvádím pro informaci výklad k realizaci. Další informace včetně vzoru formuláře prohlášení je uvedeno na serveru ÚNMZ v části SZ (státní zkušebnictví) nebo Aktuality ÚNMZ.

Aktuální informace k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích

Změny v právních předpisech

Směrnice 89/106/EHS platila až do 30. 6. 2013, kdy byla nahrazena nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích [1]. Odpovědné orgány členských států musely odstranit vnitrostátní předpisy, které by od 1. 7. 2013 byly s nařízením v rozporu. V České republice se změny dotkly

  • zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v aktuálním znění (novela ze dne 25. 4. 2013);
  • nařízení vlády č. 190/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky označovaných CE, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla do českého právního řádu transponována směrnice 89/106/EHS (zrušeno k 30. 6. 2013).

Nařízení EP a Rady (EU) 305/2011 je přímo účinné, takže nevznikla povinnost vypracovat jeho transpozici do vnitrostátních právních předpisů.

Uvádění a dodávání na trh v období před a po 1. 7. 2013

Zpětná vazba z poměrně krátké, teprve několikaměsíční praxe, spojené s přechodem od směrnice k nařízení, nepotvrdila počáteční obavy z nezvládnutí celého procesu. Jistě k tomu přispěla i rozsáhlá informační kampaň Evropské komise a členských států, do které se zapojily mj. národní orgány zodpovědné za provádění nařízení. Vítanou „první pomocí“ k orientaci v oblastech, které byly identifikovány jako často diskutované či do jisté míry problematické k pochopení, jsou databáze často kladených otázek na webových stránkách výše uvedených institucí. Jedním z takových případů jsou stavební výrobky uváděné na trh v tzv. přechodném období, tedy před a po datu 1. 7. 2013. Bylo zjištěno, že subjekty, které s těmito výrobky přicházejí do styku, mívají problémy s nesprávným výkladem čl. 4 (1) ve vazbě na čl. 66 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích. Čl. 4 (1) nařízení stanoví, že výrobce musí pro výrobek uvedený na trh po 1. 7. 2013 vypracovat prohlášení o vlastnostech:  Vztahuje-li se nastavební výrobek harmonizovaná norma nebo je-li tento výrobek v souladu s evropským technickým posouzením, které pro něj bylo vydáno, výrobce vypracuje při jeho uvedení na trh prohlášení ovlastnostech. K pochopení souvislosti je nezbytné správně interpretovat definici uvedení na trh a definici dodání na trh, kdy

  • uvedením na trh na trh se rozumí první dodání stavebního výrobku na trh Unie (definice viz čl. 2 (17) nařízení). To platí pro každý jednotlivý kus výrobku;
  • dodáním na trh se rozumí dodání stavebního výrobku k distribuci nebo použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať již za úplatu nebo bezplatně (definice viz čl. 2 (16) nařízení).

Jak z definice uvedení na trh vyplývá, prvním dodáním výrobku na trh (tedy uvedením na trh) je myšlen okamžik, kdy je výrobek předán z výroby distributorovi. Pokud výrobce uvádí na trh výrobek po 1. 7. 2013, činí tak na základě prohlášení o vlastnostech, jehož kopii přikládá k výrobku. V praxi se ale ještě nějakou dobu budou vyskytovat případy, kdy výrobek byl uveden na trh přede dnem 1. 7. 2013, a tedy v souladu se směrnicí 89/106/EHS (doposud uvedena v normě EN 10025 -1). Podle přechodných ustanovení v čl. 66 nařízení se na takový výrobek pohlíží jako na výrobek, který je v souladu s nařízením. Takový výrobek se v současné době již pohybuje na trhu a je předpoklad,že časem z něj „zmizí“ (bude zabudován do stavby). Prohlášení o shodě, na jehož základě byl uveden na trh, platnosti nepozbývá ani po 1. 7. 2013. Nařízení výrobci nebo dokonce distributorovi neukládá, aby k výrobku dodatečně přiložili prohlášení o vlastnostech. Distributor, který nakoupil od výrobce nebo od jiného distributora výrobky uvedené na trh před 1. 7. 2013, může pokračovat s jejich prodejem do vyprodání. Nařízení však výrobci umožňuje, aby prohlášení o vlastnostech dodatečně vypracoval, a to na základě prohlášení o shodě, které bylo v souladu se směrnicí 89/106/EHS vydal před 1. 7. 2013.

K přechodnému období se vážou i případy, kdy výrobce uváděl na trh výrobek na trh v období před 1. 7. 2013, ve výrobě pokračuje a výrobek uvádí na trh i po 1. 7. 2013. V takovém případě už po 1. 7. 2013 musí vypracovat prohlášení o vlastnostech a kopii prohlášení k výrobku přiložit. Stejně postupuje i v případě, kdy výrobce nestačil uvést na trh veškeré výrobky z jedné šarže a zbývající kusy uvádí na trh po 1. 7. 2013.

Zpracovala: Ing. Alena Šimková, ÚNMZ, 23. 10. 2013

 

Josef Oboňa d.t.
FERRUM Plzeň spol. s r.o.
Centrum Technické normalizace

Soubory ke stažení