Strategie TN V ČR pro 2019-2023

Strategie rozvoje technické normalizace v ČR na období 2019 – 2023 Obsah: 1. Úvod/východiska/účel......................................................................str. 1 2. Současný stav (SWOT analýza)..........................................................str. 4 3. Strategické cíle a záměry v jednotlivých oblastech............................str. 6 3.1. Tvorba a vydávání ČSN 3.2. Distribuce ČSN 3.3. Další činnosti 3.4. Spolupráce s partnery 3.5. Zohlednění zájmů společenských stran 3.6. Mezinárodní vztahy a spolupráce 3.7. Personální, organizačně technické a finanční předpoklady 4. Závěry a další postup........................................................................str. 9 1. Úvod/východiska/účel Definice technické normy Technická norma je dokument, který poskytuje požadavky, specifikace, pokyny nebo charakteristiky, a který stanoví důležité vlastnosti různých materiálů, výrobků, součástek nebo postupů a může také definovat používané pojmy. Česká technická norma je dokument schválený národním normalizačním orgánem pro opakované nebo stálé použití, vytvořený dle zákona č. 22/1997 Sb., (z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění – dále jen „zákon 22/97 Sb.“) a označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Česká technická norma není obecně závazná. Česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech. Národní soustavu českých technických norem tvoří a) původní české technické normy, b) evropské či mezinárodní normy převzaté překladem, převzetím originálu (vydáním ČSN obsahující národní titulní stranu, národní předmluvu, přetisk anglické, popř. anglické a francouzské verze přejímané normy a národní přílohu, je-li potřebná) nebo převzetím schválením k přímému používání oznámením ve Věstníku (tj. "vydáním" obálky s českým názvem a označením převzaté normy, do které je vložen anglický originál přejímané normy). Více jak osm tisíc norem z celkového počtu 34 tisíc platných norem má přímý vztah k právním předpisům, jak k Nařízení Evropské komise a Evropského parlamentu, tak právním předpisům na národní úrovni. Zákon 22/1997 Sb. stanoví v §4a (3), že „Splnění harmonizované české technické normy, určené normy nebo splnění zahraniční technické normy přejímající v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu, nebo splnění jejich částí se považuje v rozsahu a za podmínek stanovených v technickém předpisu za splnění těch požadavků stanovených technickými předpisy, k nimž se tyto normy nebo jejich části vztahují.“ Zvláštní postavení mají technické normy v oboru stavebnictví, kde požadavky na stavební konstrukce a stavby jsou dány normovými hodnotami v příslušných technických normách. Financování tvorby ČSN Zákon 22/1997 Sb. stanoví v § 7, že: „Náklady na tvorbu českých technických norem hradí ten, kdo požaduje jejich zpracování. „Náklady na tvorbu českých technických norem, především českých technických norem přejímajících evropské normy, zpracovaných na základě požadavku ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů a náklady spojené s členstvím v mezinárodních a evropských normalizačních organizacích hradí stát.“. Institucionální struktura Podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 2/1969, o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, v platném znění, je ústředním orgánem státní správy pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu. K naplňování úkolů v této oblasti byl s účinností k 1. 1. 1993 zřízen zákonem č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. ÚNMZ je organizační složkou státu, správním úřadem, podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu. Na základě § 5 odst. 2 zákona 22/1997 Sb. zřídil ÚNMZ k 1. 10. 2017 Českou agenturu pro standardizaci (dále jen „Agentura“) jako státní příspěvkovou organizaci, která je podřízena Úřadu. Od 1. 1. 2018 Agentura zajišťuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem. Mezinárodní souvislosti Na základě § 5 odst. 1 zákona 22/1997 Sb. je ÚNMZ národním normalizačním orgánem, a jako takový je členem evropských normalizačních organizací CEN (Evropský výbor pro normalizaci), CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice), ETSI (Evropský ústav pro telekomunikační normy) a mezinárodních normalizačních organizací ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise). Organizace CEN, CENELEC a ETSI jsou na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1025/2012, o technické normalizaci, uznávány jako evropské normalizační organizace (ENO), které poskytují dobrovolné evropské normy (EN). Toto Nařízení, které stanoví právní rámec pro technickou normalizaci, vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2013 a má přímou platnost i pro ČR. Výpis ze strategie 02-01-2019 Josef Oboňa Poznámka – i nadále výkonný organ TN nese nesmyslný název Česká agentura pro standadizaci.