Systém modulu BIM

Návrh a koncept plánu na pořízení Systém pro správu vlastností prvků modelu BIM (dále jen "systém SVPM") Garanti projektu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Pověření realizací: ÚNMZ/ Česká agentura pro standardizaci (ČAS) Cíle, důvody Cílem je zajistit pořízení, implementaci a následný provoz databázového systému pro správu vlastností prvků modelu BIM (= stavebních výrobků a stavebních prvků využívaných v modelu BIM). Zjednodušeně se tedy jedná o pořízení systému SVPM a jeho naplnění vlastnostmi výrobků z norem a dalších údajů potřebných pro tvorbu informačního modelu stavby (dále jen "BIM model"). Naplněním seznamu vlastností pro obě oblasti (výrobky a prvky) do jedné společné databáze bude vytvořen základ kvalitního a v praxi použitelného datového standardu pro metodu BIM (dále jen "DSBIM"). Systém SVPM bude současně základním místem pro správu údajů potřebných pro tvorbu prováděcí vyhlášky k zákonu o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb, který připravuje MPO k předložení vládě do konce roku 2018. Databázové zpracování je bezpečné a efektivní řešení, jak úkol splnit v požadovaném čase a s minimální chybovostí, s ohledem na složitost vazeb, rozsah řešení a potřebu budoucí průběžné aktualizace. Tento záměr také vyhovuje požadavkům na digitalizaci státní správy. Až to pravidla pro tvorbu české legislativy umožní, bude legislativa pro stavební výrobky odkazovat přímo na část databáze spravující vlastnosti výrobků. Vytvoření DSBIM je jedním z klíčových úkolů Koncepce zavádění metody BIM v ČR (dále jen "Koncepce BIM"), schválené usnesením vlády č. 682 ze dne 25. září 2017, který má termín plnění již v roce 2019. Realizací tohoto projektu bude naplněno opatření č. 11 - Vytvoření databáze pro požadované vlastnosti stavebních výrobků, jehož je MPO gestorem, podle přílohy usnesení vlády č. 682/17. Zároveň bude vytvořen nástroj pro digitalizaci údajů o stavebních výrobcích a stavebních prvcích a vhodné podmínky pro široké využití metody BIM v praxi. Výsledný DSBIM bude obsahovat jak definice grafické podoby prvků modelu (grafická část DSBIM), tak jeho negrafické soupisy vlastností (negrafická část DSBIM) potřebné pro ukládání údajů jednotlivými rolemi účastníků stavebního procesu pro celý životní cyklus stavby. Ti tak budou mít k dispozici data a údaje, které ke své práci potřebují. Projekt řeší pouze systém SVPM, který bude spravovat DSBIM negrafické části. Cílovou skupinou využívající tuto databázi bude celé české stavebnictví – od výrobců stavebních výrobků, zadavatelů projektů, projektantů, zhotovitelů staveb až po správce budov. Odborná veřejnost potřebuje jednotný datový standard a přístup k němu, aby si účastníci stavebního procesu mohli data spolehlivě a rychle předávat. Zprovoznění SVPM bude též zásadním zdrojem a impulsem pro softwarové poskytovatele, aby upravili svá softwarová řešení a pracovali s daty ve shodné struktuře. Portál KoncepceBIM.cz • Portál spuštěn pro širokou odbornou veřejnost. Před jeho ostrým startem byla k dispozici pouze aktivní stránka pro registraci, která za měsíc provozu vykázala téměř 300 zaregistrovaných účastníků. Portál startuje se základními informacemi o pracovních skupinách, pilotních projektech, organizačními informacemi a s online interaktivním obsahem Koncepce. Všechen vhodný obsah je k dispozici pro registrované uživatele s aktivní možností posílat náměty či diskusní příspěvky. Připravuje se druhá etapa portálu, která bude obsahovat agendy blogu a kalendář pořádaných akcích včetně online přihlašování přímo na webu. Výpis ze zprávy 02-01-2019 Josef Oboňa